วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑"ละอุ่น" มาจากชื่อนายอุ่น คนแรกที่เข้ามาอยู่ โดยอพยพมาจากภาคอีสาน ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า "ตาลาวอุ่น" หรือ "ลาวอุ่น" ซึ่งเป็นคำที่คนทางภาคใต้ใช้เรียกคนอีสานว่า "ลาว" เมื่อเป็นชุมชนก็เรียกชื่อชุมชนนี้ว่า "ชุมชนลาวอุ่น" และด้วยนิสัยของคนภาคใต้ชอบใช้คำสรรพนามสั้น ๆ จึงกร่อนคำเหลือเพียง "ละอุ่น" อำเภอละอุ่น จัดตั้งเป็นอำเภอครั้งแรกไม่ปรากฏแน่ชัด มีขุนราษฎร์ธุธาธร เป็นนายอำเภอคนแรก ถูกลดฐานะเป็นกิ่งอำเภอหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี พ.ศ.2475 ขึ้นกับอำเภอเมืองระนอง
และได้ยกฐานเป็นอำเภออีกครั้ง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2516 ตัวอาคารที่ว่าการอำเภอหลังปัจจุบัน สร้างเมื่อ พ.ศ.2539 ส่วนอาคารหลังเก่าซึ่งเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยาผสมจั่ว ซึ่งสร้างมานานประมาณ 51 ปี อำเภอได้อนุรักษ์ไว้ ขณะนี้ใช้เป็นที่ตั้งกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่นแยกออกเป็น 7 ตำบล
1. ตำบลละอุ่นเหนือ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอำเภอ2. ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลละอุ่นใต้3. ตำบลบางพระเหนือ ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.2398 เป็นระยะเวลาประมาณ 147 ปี เดิมมี 3 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอ4. ตำบลบางพระใต้ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ5. ตำบลในวงเหนือ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 โดยแยกจากหมู่ที่ 5 ตำบลละอุ่นเหนือ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอ6. ตำบลในวงใต้ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 โดยแยกจากหมู่ที่ 5 ตำบลละอุ่นเหนือ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอ7. ตำบลบางแก้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2540 มีการเกิดน้ำท่วมใหญ่ และดินเลื่อนไหลจากภูเขาปิดเส้นทางถนนหลายสาย สืบเนื่องมาจากพายุซีต้า ทำให้บ้านเรือนและสถานที่ราชการหลายแห่ง พืชผลรวมทั้งสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ที่อยู่ราบลุ่ม ได้รับความเสียหายมากที่สุด ทำให้การคมนาคมถูกตัดขาดเป็นเวลาเกือบเดือน ต้องใช้สัญจรทางน้ำไม่มีความคิดเห็น: