วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑"ละอุ่น" มาจากชื่อนายอุ่น คนแรกที่เข้ามาอยู่ โดยอพยพมาจากภาคอีสาน ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า "ตาลาวอุ่น" หรือ "ลาวอุ่น" ซึ่งเป็นคำที่คนทางภาคใต้ใช้เรียกคนอีสานว่า "ลาว" เมื่อเป็นชุมชนก็เรียกชื่อชุมชนนี้ว่า "ชุมชนลาวอุ่น" และด้วยนิสัยของคนภาคใต้ชอบใช้คำสรรพนามสั้น ๆ จึงกร่อนคำเหลือเพียง "ละอุ่น" อำเภอละอุ่น จัดตั้งเป็นอำเภอครั้งแรกไม่ปรากฏแน่ชัด มีขุนราษฎร์ธุธาธร เป็นนายอำเภอคนแรก ถูกลดฐานะเป็นกิ่งอำเภอหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี พ.ศ.2475 ขึ้นกับอำเภอเมืองระนอง
และได้ยกฐานเป็นอำเภออีกครั้ง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2516 ตัวอาคารที่ว่าการอำเภอหลังปัจจุบัน สร้างเมื่อ พ.ศ.2539 ส่วนอาคารหลังเก่าซึ่งเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยาผสมจั่ว ซึ่งสร้างมานานประมาณ 51 ปี อำเภอได้อนุรักษ์ไว้ ขณะนี้ใช้เป็นที่ตั้งกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่นแยกออกเป็น 7 ตำบล
1. ตำบลละอุ่นเหนือ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอำเภอ2. ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลละอุ่นใต้3. ตำบลบางพระเหนือ ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.2398 เป็นระยะเวลาประมาณ 147 ปี เดิมมี 3 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอ4. ตำบลบางพระใต้ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ5. ตำบลในวงเหนือ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 โดยแยกจากหมู่ที่ 5 ตำบลละอุ่นเหนือ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอ6. ตำบลในวงใต้ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 โดยแยกจากหมู่ที่ 5 ตำบลละอุ่นเหนือ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอ7. ตำบลบางแก้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2540 มีการเกิดน้ำท่วมใหญ่ และดินเลื่อนไหลจากภูเขาปิดเส้นทางถนนหลายสาย สืบเนื่องมาจากพายุซีต้า ทำให้บ้านเรือนและสถานที่ราชการหลายแห่ง พืชผลรวมทั้งสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ที่อยู่ราบลุ่ม ได้รับความเสียหายมากที่สุด ทำให้การคมนาคมถูกตัดขาดเป็นเวลาเกือบเดือน ต้องใช้สัญจรทางน้ำศาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ


ศาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ
ก่อนที่ผมจะพาท่านไปยังศาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ ซึ่งประดิษฐาน พระบวรราชานุสาวรีย์ของ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งศาลนี้อยู่ ณ หน้าวัดเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม และเมื่อไปแล้วก็ไม่ทราบเหตุผลใด จึงมาสร้างศาลของพระองค์ไว้ ณ อำเภอนี้เพราะอ่านจากพระราชประวัติแล้ว ก็ไม่มีตอนไหนที่บอกว่าเคยมาประทับ หรือเสด็จมาราชการที่พนมสารคามเลย เพราะต่างจังหวัดที่ไปประทับและสร้างวังเอาไว้มีแห่งเดียว ที่เรียกกันเป็นทางการว่า "พระบวรราชวังสีเทา" อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ก่อนอื่นอยากให้ทราบกันเสียก่อนว่า "ไทย" เคยมีพระมหากษัตริย์สองพระองค์ในเวลาเดียวกันถึงสองแผ่นดิน คือ สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นปฐมกษัตริย์ในราชวงศ์สุโขทัย ที่ได้มาครองกรุงศรีอยุธยา ทรงอภิเษกสมรสกับพระวิสุทธิกษัตรี (ราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิกับสมเด็จพระสุริโยทัย) ทรงมีพระราชโอรส ๒ พระองค์ คือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กับสมเด็จพระเอกาทศรถ ได้โปรดให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลก ตั้งแต่พระชันษาได้ ๑๖ ปี เพื่อบังคับบัญชาหัวเมืองเหนือทั้งปวง เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จจึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ก็ทรงสถาปนาสมเด็จพระเอกาทศรถเป็นพระมหาอุปราช แต่ให้มีเกียรติยศเสมออย่างพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่ง
ครั้นมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ ๔ ก็ทรงสถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราช "เจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์" ขึ้นเป็นพระมหาอุปราช คือ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล แต่ให้ทรงพระเกียรติยศเสมออย่างพระเจ้าแผ่นดิน ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เทียบอย่างสมเด็จพระเอกาทศรถ ในแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การถวายพระนามนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นผู้คิดถวายแก่พระเชษฐาธิราชและพระอนุชาและคิดถวายได้อย่างคล้องจองกับพระนามเดิมคือ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนามเดิมว่า "ทับ" พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนามเดิมว่า "มงกุฎ" พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนามเดิมว่า "จุฑา" ผู้เขียนสำเร็จจากโรงเรียนนายร้อย จปร. ออกมารับราชการในเหล่าปืนใหญ่ ซึ่งการจะเลือกไปรับราชการเหล่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับลำดับที่สอบที่จะเอาคะแนนสอบ ๕ ปี มารวมกันแล้วเอา ๕ หาร (หลักสูตร ๕ ปี) ได้คะแนนเท่าใดจึงจะนำมาจัดลำดับที่สอบ แล้วก็เลือกเหล่าตามนั้น ผู้เขียนเลือกเหล่าทหารปืนใหญ่ได้เป็นคนแรก และตั้งใจอยากจะเป็นทหารปืนใหญ่มาตั้งแต่สอบเข้าเตรียมนายร้อยได้ทีเดียว เพราะเชื่อว่าต้องเลือกเหล่านี้ได้แน่ (สอบเข้าเตรียมนายร้อย ทหารบกได้ที่ ๒) นอกจากปีที่จะเป็นนายทหารเขามีโควตาเหล่าปืนใหญ่คนเดียว และเราสอบได้ที่ ๒ อีก อย่างนี้ก็ต้องไปเลือกเหล่าอื่น เพื่อนที่น่าสงสารที่สุดของแต่ละรุ่นคือ คนสอบได้ที่โหล่เหลือเหล่าใดก็แล้วแต่ เขาจะเรียกมาเซ็นชื่อรับทราบว่าต้องไปเป็นทหารเหล่า ....เลือกอะไรกับเขาไม่ได้ เมื่อมาเป็นทหารปืนใหญ่แล้ว นอกจากจะค้นคว้าในวิชาการของทหารปืนใหญ่ ก็ค้นคว้าหาเรื่องของทหารปืนใหญ่แล้ว เอามาเขียนเล่าไว้ในหนังสือทหารปืนใหญ่ ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๕ เขาจะนำลงให้ทุกเรื่องเพราะผมได้รับการแต่งตั้งให้เป็น "บรรณาธิการ" ได้เขียนเรื่อง ตำนานปืนเอาไว้ และรวบรวมรายละเอียดของปืนใหญ่ที่สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ ๑ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๗ กระบอกคือ ปืนนารายณ์สังหาร กระบอกนี้ใหญ่มาก มีกว้างปากลำกล้องถึง ๑๓ นิ้ว ยังมีปืนมารประไลยปืนไหวอรนพ ปืนพระพิรุณแสนห่า ปืนพลิกพะสุธาหงายปืนพระอิศวรปราบจักรวาลปืนพระกาลผลาญโลกย์ รวมแล้วจะมีปืนใหญ่ทั้งหมด ๒๗๗ กระบอก กระบอกสำหรับการทัพ และป้องกันพระนคร และพระราชทานนามปืนใหญ่เอาไว้ทั้ง ๒๗๗ กระบอก ชื่อคล้องจองกันดี เช่น ขอมดำดิน จีนสาวไส้ ไทยใหญ่แล่นหน้า ชวารำกฤช มุหงิดทะลวงฟัน มักสันแหกค่าย ฯ ในการค้นหาเรื่องเกี่ยวกับปืนใหญ่ตลอดจนการรบครั้งสำคัญ ๆ ของกองทัพที่จอมทัพ ใช้อำนาจการยิงของปืนใหญ่มีบทบาทสูง ก็จะค้นคว้าหามาเขียนเล่าไว้ในหนังสือทหาร ฯ ทำให้ผมได้มีโอกาสค้นพบว่า พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ บิดาของเหล่าทหารปืนใหญ่ ได้แต่งตำราปืนใหญ่โดยแปลจากภาษาอังกฤษ สำเร็จเป็นตำราทหารปืนใหญ่ของไทย เมื่อ ๑๗ ธันวาคม ๒๓๘๔ ซึ่งทหารปืนใหญ่ในปัจจุบันนี้ถือว่าวันนี้ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ของทุกปี จะเป็นวันทหารปืนใหญ่ จะมีงานที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ลพบุรี ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ "บิดา" ของเหล่าทหารปืนใหญ่ ในหนังสือ เจ้าฟ้าจุฑามณี เขียนโดย โสมทัต เทเวศร์ ได้เล่าไว้ว่า นับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรด ฯ ให้สถปานาเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์แล้ว ก็ได้ทรงรับหน้าที่ราชการสำคัญตลอดมา เป็นต้นว่า ทำป้อมพิฆาตข้าศึก ดังได้กล่าวมาแล้ว และยังต้องไปรักษาป้อมที่เมืองสมุทรปราการ อันเป็นด่านสำคัญ หน้าที่โดยตรงของพระองค์เกี่ยวกับการทหาร เพราะโปรด ฯ ให้บังคับบัญชาว่ากล่าวทหารปืนใหญ่ กรมทหารแม่นปืนหน้าปืนหลัง และญวนอาสารบ แขกอาสาจามซึ่งเป็นกองทหารที่สำคัญ และมีคนมาก แสดงว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงไว้วางพระทัยเป็นอันมาก โดยเหตุที่เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ โปรดการทหารปืนใหญ่มาแต่ต้น ดังได้กล่าวมาแล้ว เมื่ออุปราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สอง พระองค์ก็ทรงดำเนินงานนี้ต่อไปปรากฎว่า ข้าในวังหน้าเป็นทหารปืนใหญ่กันจนหมด ......เมื่อราชฑูตอังกฤษ เซอร์ยอน เบาริง ไปเฝ้าที่พระราชวังบวร ได้บันทึกเรื่องราวตอนที่ได้แลเห็นไว้ว่า "การตั้งแถวปืนใหญ่ มีทหารปืนใหญ่ แต่งแบบอังกฤษ ซึ่งได้ฝึกหัดกันมาจนน่าจะมีวินัยดี" แสดงว่าทหารปืนใหญ่ครั้งนั้น นอกจากจะฝึกอย่างฝรั่งแล้วเครื่องแบบก็เป็นฝรั่งด้วย นอกจากจะทรงเชี่ยวชาญในวิชาทหารปืนใหญ่แล้ว ยังทรงเชี่ยวชาญในวิชาทหารเรือด้วย ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงนิพนธ์ไว้ในหนังสือ "ตำนานวัง" เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว กับทหารเรือว่า "อนึ่งเมื่อในรัชกาลที่ ๓ นั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบังคับบัญชาทหารปืนใหญ่ จึงทรงศึกษาวิชาอย่างยุโรปแล้วเอาเป็นพระธุระฝึกหัดจัดการตลอดมา และอีกประการหนึ่ง โปรดวิชาต่อเรือกำปั่นรบ ได้ทรงศึกษาจากตำราเครื่องจักรกลกับมิชชันนารี จนสร้างเครื่องเรือกลไฟขึ้นได้ในเมืองไทยเป็นครั้งแรก จึงเป็นเหตุให้โปรดทั้งวิชาการทหารบก และทหารเรือ มาแต่ในรัชกาลที่ ๓ ครั้นเสด็จเฉลิมพระยศบวรราชาภิเษกแล้ว ก็ทรงจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นทั้งทหารบกทหารเรือ จ้างนายร้อยเอกน้อกซ์ นายทหารอังกฤษ ซึ่งภายหลังได้เป็นกงซุลเยเนราลอังกฤษในกรุงเทพ ฯ (สะกดตามในนิพนธ์) และเป็นเซอร์ธอมัสน้อกซ์ มาเป็นครูฝึกหัดตามแบบอังกฤษ ส่วนทหารเรือก็ให้พระเจ้าลูกเธอ เป็นนายทหารเรือหลายพระองค์ และทรงต่อเรือกลไฟ มีเรืออาสาวดีรส และเรือยงยศอโยณิยา เป็นต้น สะสมปืนใหญ่น้อยและเครื่องศัสตราวุธยุทธภัณฑ์ สำหรับการทหารนั้นมากมาย จึงต้องสร้างสถานเพิ่มเติมขึ้นในวังหน้า เช่น โรงปืนใหญ่.. ส่วนโรงทหารเรือนั้น จัดตั้งที่ริมแม่น้ำข้างใต้ตำหนักแพ..." และทรงเล่าต่อไปอีกว่า "ตำหนักแพนี้มีพระที่นั่งอยู่ด้วยกัน ๔ หลัง ที่ตั้งถือตามปัจจุบันจะอยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะฉนั้นโรงทหารเรือก็ต้องอยู่ในบริเวณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกัน นี่คือ...ออฟพิศทหารเรือแห่งแรกของทหารเรือไทยสมัยใหม่ เพราะนับแต่นั้นมากิจการทหารเรือก็ได้มีสืบเนื่องติดต่อกันมาโดยมิได้ขาดตอนอีก" พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสระบุรี ผมอ่านจากหนังสือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพลเอกประมาณ อดิเรกสาร ได้กรุณามอบให้ ได้กล่าวไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว จะทรงรู้จักภูมิประเทศบริเวณเมืองสระบุรีเมื่อใดและอย่างไร ไม่ปรากฎแน่ชัด แต่เชื่อกันว่าน่าจะทรงรู้จักเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้พระองค์เสด็จตรวจภูมิสถานแถบเมืองนครราชสีมา เพื่อยกระดับเป็นราชธานีที่ ๒ การเดินทางไปเมืองนครราชสีมาต้องผ่านเมืองสระบุรี เพื่อผ่านช่องเขาดงพระยาไฟขึ้นสู่ที่ราบสูงโคราช เพื่อเข้าไปยังเมืองนครราชสีมา ในกาลครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ คงทรงต้องพระหฤทัยบริเวณชุมชนลาวริมแม่น้ำป่าสัก ที่ตำบลบ้านสีทา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และเล่ากันว่าในยามสุขหรือยามทุกข์ พระองค์พอพระราชหฤทัยที่จะเสด็จขึ้นไปประทับอยู่ ณ บ้านสีทา อยู่เสมอโดยไม่หวาดหวั่นต่อไข้ป่าที่ระบาดอยู่ในย่านดังกล่าวแต่ประการใด แม้แต่ในยามที่ประชววรหนัก ใกล้สวรรคต ก็ยังทรงเสด็จไปยังบ้านสีทาอีกเป็นครั้งสุดท้าย สรุปได้ว่าเมืองสระบุรีบริเวณเขาคอก เป็นป้อมปราการที่มีพระประสงค์ไว้ต่อสู้ข้าศึกเพราะเป็นช่องแคบ เป็นห้องภูมิประเทศทางลึก ภูมิประเทศอำนวยให้แก่ฝ่ายตั้งรับ และโปรดปรานในพื้นที่นี้ จึงสร้างพระบวรราชวังในพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ กล่าวไว้ว่า "เมื่อพระองค์ยังมีพระชนม์อยู่ ได้สร้างแต่พระอารามน้อยที่บ้านสีทา และทำพลับพลาที่ประทับอย่างลาวไว้แห่ง ๑ " ผมยังไม่เคยไปพระราชวังที่สีทา ท่านพลเอกประมาณ ฯ ท่านแนะนำให้ไป ไม่ได้ไปสักที เมื่อได้เล่าพระราชประวัติโดยย่อที่เกี่ยวข้องกับทางทหารแล้วยังมีอีกมากเช่น บทพระราชนิพนธ์ก็มี "นิพนธ์ค่อน" ข้าราชการวังหน้าไว้ก็อ่านสนุก "เป็นนายทหารไม่รู้จักอะไร พระพิไชยสรเดช สูงเป็นเปรต คุณเทศอูฐ พูดอะไรไม่เหมือนพูด พระยาวิสูตรโกษา เข้าวังไม่เป็นเวลา พระยาภักดีภูธร กินแล้วนอน พระยาประเสริฐหมอ" เพลงยาวก็มี บทแอ่วนิทานก็ทรงไว้ ฯ เส้นทางไปทาง.ศาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า อำเภอพนมสารคาม หากไปจากกรุงเทพ ฯ ไปตามถนนรามอินทราแล้วไปเลี้ยวซ้ายก่อนถึงมีนบุรีไปตามถนนสุวินท์วงค์ก่อนถึงตัวเมืองแปดริ้ว มีสะพานข้ามทางแยก ให้ขึ้นสะพานแล้วเลี้ยวขวาไปทางไปบางปะกงแล้วไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบายพาสสาย ๓๑๔ ไม่ผ่านตัวเมืองตรงไป หากอ่านที่หัวเสาจะขึ้นทางหลวงสาย ๓๐๔ จะไปผ่านอำเภอบางคล้า ผ่านอำเภอพนมสารคาม (มีทางแยกขวาเข้าสาย ๓๒๔๕ ไปสนามชัยเขต ไปโป่งน้ำร้อน) มุ่งหน้าต่อไปทางกบินทร์บุรี จนถึง กม.๕๑.๕๐๐ จะถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน กม.๕๒.๘๐๐ วัดเขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม จะอยู่ทางขวามือ พระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว อยู่หน้าทางเข้าวัดหินซ้อนและอยู่ในสวนรุกขชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้า ประวัติการสร้าง สมาชิกสภาจังหวัด ข้าราชการ - ประชาชน อำเภอพนมสารคาม ศูนย์ส่งเสริมขยายพันธ์สัตว์ป่า กรป.กลาง พร้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จึงพร้อมใจกันสร้างพระบวรราชานุสาวรีย์เพื่อเทิดพระเกียรติไว้ให้ปรากฎชั่วกาลนาน ประกอบพิธีเปิด เมื่อวันพุธ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๒ ไม่ได้บอกเหตุผลอื่นว่าสร้างเพื่ออะไร นอกจากเตุผลเพื่อเทิดพระเกียรติ สร้างเป็นพระตำหนักที่กว้างขวางพอสมควร ทั่วบริเวณร่มรื่น มีลุงชราคนหนึ่ง คอยเฝ้าดูแลสถานที่ บอกว่าเทศบาลเขาหินซ้อนเขาจ้างไว้ดูแล วันหยุดคนจะมากราบไหว้บูชากันมากมีเซียมซีให้เสี่ยง ศาลนี้ต้องมีความศักดิ์สิทธิ์สูง ดูจากช้าง ม้า ที่เอามาถวายกัน พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชสมภพเมื่อ ๔ กันยายน ๒๓๕๓ สถาปนาให้ดำรงพระอิสริยยศเสมอพระเจ้าแผ่นดิน เมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๑๓๙๔ สวรรคตเมื่อ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๔๐๘ ด้วยโรควัณโรค สิริพระชนมายุได้ ๕๗ พรรษาเศษ ผมไปคราวนี้ตั้งใจเลยทีเดียวว่าจะไปศาลสมเด็จ ฯ ทราบแต่ว่ามีศาลสมเด็จ ฯ พระบิดาของทหารปืนใหญ่ ไม่เคยไปซักที ผ่านไปเวลาจะไปสระแก้ว อรัญประเทศ หากขับรถเร็วจะมองไม่เห็น เพราะต้นไม้ร่มรื่น จะบังสายตาถึงจะเป็นเที่ยวกลับก็ไม่ค่อยเห็น และเวลาผมไปอรัญประเทศ ผมชอบไปทางเส้นนี้แต่กลับทางปราจีนบุรี นครนายก ฯ ไม่ซ้ำเส้นกัน วันนี้ไปศาล ฯ แล้ววิ่งต่อไป เพื่อจะไปนอนที่โป่งน้ำร้อน จันทบุรี พอเลยตลาดเขาหินซ้อนไป กม.๕๔ มีทางแยกขวาเข้าถนนสาย ๓๕๙ สายนี้จะไปบรรจบกับถนนสายสระแก้ว - จันทบุรี ที่อำเภอวังน้ำเย็น หากไม่เลี้ยวขวาตรงไปก็จะไปยังวัฒนานคร ต่อไปยังอรัญประเทศเลยไปบุรีรัมย์ ไปเที่ยวปราสาทพนมรุ้งก็ได้ สาย ๓๕๙ เป็นถนน ๒ เลน เดี๋ยวนี้รถมากแล้ว และไม่ลอง ไม่รู้ สองฟากทางจะพบเต้นท์ ตั้งขายแอปเปิล สาลี่ มากมายนับสิบเต้นท์ ขายกันลังโต ๆ เลยทีเดียว สงสัยว่าเข้ามาจากทางไหน เลยต้องลงซื้อ สาลี่ ๓ กก. ๑๐๐ บาท ส่วนแอปเปิล ๔ กก. ๑๐๐ บาท ถามว่าแอปเปิลมาจากไหน เขาบอกว่ามีรถจากตลาดไทวิ่งมาส่งให้ทุกวัน สาลี่ แอปเปิล ตลาดไท ก็มาจากท่าเรือเชียงแสน มาจากจีนทางแม่น้ำโขง ซื้อแล้วก็หายข้องใจราคาพอ ๆ กับซื้อในกรุง ฯ ที่ตลาดเทศบาลเขาหินซ้อน มองหาร้านอาหารถูกตาไม่พบเลย จนวิ่งมาเข้าสาย ๓๕๙ แล้วถึงทางแยกซ้ายเข้าตำบลกรอกสมบูรณ์ ระยะทางจากจุดแยก มาตามถนน ๓๕๙ ประมาณ ๑๕.๕ กม. ก็ถึงทางแยกเข้าตำบลกรอกสมบูรณ์ เลี้ยวซ้ายไปประมาณ ๕๐๐ เมตร ระหว่างซอยกรอกสมบูรณ์ ๘ - ๑๐ ฝั่งซ้ายมือ อยู่ในเขตอำเภอศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี ติดร้าน ส.การเกษตร เห็นยกป้าย คลีนฟู๊ด กู๊ด เทสท์ เอาไว้ด้วย มีชาวบ้านนั่งกันอยู่หลายโต๊ะ เห็นหนวดพ่อครัวกับการควงตะหลิวเดี่ยวอยู่หน้าเตา ก็เดาได้เลยว่า "อร่อย" และก็ไม่ผิดหวังจริง ๆ แต่ไปกัน ๒ คน ไม่สั่งมาก กลัวกินไม่หมด กลัวง่วงด้วยหากอิ่มเกินไป ขับรถทางไกลจะง่วง ร้านนี้ท่าทาง "ไส้ตัน " จะเก่งสุด ๆ เห็นสั่งกันแทบจะทุกโต๊ะ ยำไส้ตัน ลวกเก่งมาก ไม่เคยเจอร้านไหนลวกไส้ตันได้เก่งขนาดนี้ กรอบ กรุบ กระเพาะหมูผัดเกี๊ยมฉ่าย ลองลวกไส้ตันเก่ง ผัดกระเพาะหมูต้องเก่ง กรอบทั้งกระเพาะและเกี๊ยมฉ่าย มีน้ำผัดมากรสดี ซดน้ำเสียเลย ผัดเผ็ดหมูแบบผัดใส่นมสด ใครกินนก กระต่ายก็มี ถ้วยน้ำปลาพริกจัดมาเสร็จไม่ต้องขอ สั่งได้แค่นี้ อยากสั่งต้มยำกุ้ง เห็นคนท้องถิ่นเขาสั่งกัน ปรากฎว่าเขาขายเป็นหม้อไฟ ชามเดี่ยว ๆ ไม่ขาย หากกินแล้วกลับบ้านเลย ถึงเหลือก็ใส่ถุงกลับบ้าน วันหลังจะไปใหม่ อีกโต๊ะนั่งใกล้ ๆ กัน คนท้องถิ่นแน่ เขาสั่งอาหารป่า เก้งผัดน้ำมันหอย แกงป่ากระต่าย แกงป่าปลาแดง ต้มยำกุ้ง อีกโต๊ะหนึ่งมา ๒ คน สั่งข้าวผัด ๓ จาน แกงจืด ๑ ชาม เห็นซดกันสนุก ราคาอาหารถูกมาก หรือมาก ๆ อิ่มแล้วกลับมาขึ้นถนนสาย ๓๕๙ ใหม่ พอผ่าน กม.๔๒.๕ เห็นร้านสร้างเป็นศาลาชั้นเดียวเก๋ ๆ ขายเค้ก กาแฟสด กินข้าวหนวด แล้วเลยมากินเค้ก กาแฟ ร้านเบเกอร์นักวิชาการ คืนนี้ผมจะไปพักที่รีสอร์ท ที่อำเภอโป่งน้ำร้อน ยังไม่เข้าตัวเมืองจันทบุรี อยากนอนในบรรยากาศในป่า ในสวนเขาว่าสงบเงียบ ดูม่านหมอกยามเช้า ฟังเสียงนก เสียงกา ให้เพลินดังนั้นพอวิ่งมาตามถนนสาย ๓๕๙ ถึงประมาณ กม.๖๑ สาย ๓๕๙ ก็จะบรรจบกับสาย ๓๑๗ เลี้ยวขวา (เลี้ยวซ้ายไปสระแก้ว) ไปผ่านอำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเขาฉกรรจ์ ที่ กม.๑๓๑ มีป้ายบอกไป สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ ถ้ำแก้วพลายชุมพล แหล่งยาสมุนไพร ไปผ่านอำเภอสอยดาว ที่ กม.๑๐๓ จะมีทางแยกขวาไปยัง อ.สนามไชยเขต พนมสารคามได้แต่ถนนยังไม่พัฒนา ทางแยกเข้าน้ำตกสอยดาว กม.๖๒.๕ ผมพักที่รีสอร์ท โป่งน้ำร้อน กม.๓๗ - ๓๘ หากมาจากตัวเมืองจันทบุรี จะอยู่ทางซ้ายมือ ตรงข้ามภูบาบุรีรีสอร์ท มีป้ายบอกที่ปากทางเลี้ยวเข้า พักบังกะโลหลังใหญ่ราคาถูก ที่พักดีมากเหมือนนอนในบ้านของตัวเอง เพราะกว้างขวางอยู่ท่ามกลางสวนแมกไม้ร่มรื่น เลยรีสอร์ทเข้าไป กม.เศษ ๆ คือ ศูนย์เพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ เข้าไปชมได้ ที่รีสอร์ทมีอาหารด้วยฝีมือแม่ครัวเอก คือ เจ้าของรีสอร์ททำเอง แถมตอนเช้ายังเดินมาเสริฟให้เองเสียอีก มีห้องพักกว่า ๒๐ ห้อง
ก่อนจะจบการไปศาลสมเด็จ ฯ ของผม ขอทบทวนร้านอาหารในกรุงเทพ ฯ ไว้ด้วยเคยเขียนไว้คงจะนานเกินกว่าปีแล้ว ฝีมือข้าวแช่นั้นไร้เทียมทานจริง ๆ ข้าวแช่นั้นมีต้นตระกูลมาจากมอญ ในเมืองไทยก็มาจากมอญเกาะเกร็ด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปพระราชทานผ้าพระกฐินที่วัดปรมัยยิกาวาส ชาวมอญเกาะเกร็ดคงจะทำข้าวแช่ถวาย ชาววังที่ตามเสด็จนั้นใช้วิชา "ครูพักลักจำ" นำมาประดิษฐประดอยกลายเป็นข้าวแช่ชาววัง ชนิดที่ยกมาตั้งคนมอญแทบจะไม่รู้จัก ร้านชาววังขนานแท้ บอกว่าต้องเลี้ยงคนที่อยู่กันมานานเกินสิบปีนับสิบคน เลยทำอาหารขายในบ้าน ร้านไม่ต้องเช่า คนบริการไม่เรียกร้องค่าแรง ภายในบริเวณบ้านมีที่จอดรถกว้างขวาง สะดวกสบายมาก ห้องแอร์นั่งเย็นสบาย บรรยากาศเป็นกันเอง ไปคราวหลังสังเกตดูประเภทผู้ใหญ่ที่ไม่อยากออกจากบ้านไปไหน อยากกินข้าวแช่ขนานแท้ ตำรับชาววัง (มอญแปลง) ก็ส่งคนขับรถมาซื้อใส่กล่องโฟมอย่างดีกลับไป ราคาชุดละ ๑๕๐ บาท กล่องโต ๓ คน ๒ กล่อง พุงธรรมดายังพอกิน ในกล่องจะมี ข้าวสวยขัดเม็ดขาว น้ำดอกมะลิ (ไปหาน้ำแข็งใส่เอาเอง) กับข้างแช่ก็มี หมูผัดหวาน หัวผักกาดผัด ลูกกะปิตัวหลัก ขาดไม่ได้ พริกหยวกยัดใส้ห่อไข่ พริกชี้ฟ้าแห้งยัดใส้ ชุปแป้งทอด (หากินที่ไหนไม่ได้) หอมใหญ่ชุบแป้งทอด ผักที่แนมมาเป็นเครื่องเคียง (กินที่ร้านจะจัดผักมาสวยมาก) มะม่วงสลักมาเป็นใบไม้ กระชายสลักมาเป็นดอกจำปี ต้นหอมงอใบเสียสวย อาหารที่ทราบว่าพึ่งมี และตั้งใจไปชิม มีหมี่กรอบที่ยากจะหาใครสู้ "โรตี แกงเผ็ดพริกขี้หนู" ขนมจีนแกง น้ำพริก น้ำยา ขาดไม่มีให้ทบทวนคือ ซาวน้ำที่อร่อยนัก สรุปว่าอร่อยทุกอย่าง หาที่ติไม่ได้ อาหารที่ชิมแล้วต้องรีบเอามาเล่าให้ฟัง แม้จะเป็นร้านเดิมที่เคยชวนชิมไปแล้วก็ตาม แต่เป็นอาหารโบราณที่นานไปคนไทยกำลังจะลืม นับวันจะหากินยาก เริ่มต้นด้วย ปลาแห้ง - แตงโม เอาปลาแห้งอย่างดีมาผัดใส่ชามวางไว้ตรงกลางจาน ล้อมด้วยแตงโมสีแดง เย็น หวานฉ่ำ เลี้ยงพระ พระฉันเป็นอาหารคาวแล้ว ฉันแตงโมเป็นอาหารหวาน ไม่เคยกิน ลองชิมดูจะติดใจ แตงโมนั้นหวานเย็น ปลาแห้งผัดเค็มมีรสหวานนิด ๆ เข้ากันดีจริง ๆ อาหารฤดูร้อน ม้าห้อ กินเล่น กินจริง อร่อยหมด เอาสัปปะรดรดหวานฉ่ำหั่นเป็นชิ้นพอคำ หมูผัด กับถั่วลิสง วางมาบนสัปปะรด กินพร้อมกัน จะเรียกว่า เป็นออเดริฟก็ได้ กับแกล้มก็ดี (ไม่ขายของมึนเมา) " ต้มปลาสลิด กับใบมะขามอ่อน" อาหารคนโบราณ ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน ที่เมื่อแกงแล้วเนื้อปลาจะวิเศษอย่างนี้ เอาปลาสลิดแดดเดียวมาหั่นเป็นชิ้น เลาะก้างออกให้หมด เอาไปทอดพอสุก ความแน่นเหนียวของเนื้อปลายังอยู่ครบ ผมถึงบอกว่าไม่เคยเจอ แกงกับกะทิ เปรี้ยวด้วยใบมะขามอ่อน (ไม่แน่ใจว่าจะหาใบมะขามอ่อนมาแกงได้ตลอดปี) แกงแล้วเนื้อปลานุ่มแน่น ได้เคี้ยวซดแกงตอนร้อน ๆ วิเศษอย่าบอกใคร อย่าลืมเรื่องการใช้ช้อนกลาง ผมต้องช่วยกรมอนามัยรณณงค์การใช้ช้อนกลาง เพราะกรมอนามัยมาแต่งตั้งให้ผมเป็นทูตอาหารปลอดภัย ผมเลยแนะว่า หากเกิดหาใบมะขามอ่อนไม่ได้ ลองแกง "แกงบวน " แกงโบราณได้ไหม บอกว่าแกงได้ แกงบวนยิ่งหาคนรู้จักน้อยเต็มที อร่อยอย่าบอกใครเชียว บ้านประชาชื่น แกงบวนสำเร็จเมื่อใด ผมจะไปชิม แล้วเอามาเล่าให้ฟัง เกือบลืมทบทวนเส้นทางไปบ้านประชาชื่น เส้นทาง หากตั้งต้นจากปากทางลาดพร้าว ไปทางสี่แยกรัชโยธิน ถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ายผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ขึ้นสะพานลงแล้วอย่าขึ้นอีก พอถึงสี่แยกประชานุกูล เลี้ยวขวาเข้าถนนริมคลองประปา ซอยทางซ้ายนจะมีหมายเลขเรียงกันไปคือ ๓๐, ๓๑, ๓๒ พอถึงซอย ๓๓ เลี้ยวซ้ายนับเสาไฟฟ้าทางขวามือของซอย ต้นหมายเลข ๗ มีทางแยกเลี้ยวซ้ายวิ่งไปสัก ๕๐๐ เมตร ตรงเข้าประตูร้านไปเลย จอดรถในบ้านสะดวกมาก หรือจะจัดเลี้ยงก็ได้ มีห้องจัดได้สัก ๘๐ คน ๑๕ คน ก็รับจัดแล้ว บุฟเฟต์หัวละ ๒๐๐ บาท เท่านั้น เพราะห่วงเด็กสมัยใหม่ จะไปกินกันแต่อาหารที่ไร้คุณค่า ที่พี่หม่อมถนัดศรีเรียกว่า แดกด่วนนั้นแหละ
.........................................................

ข้อมูลจาก

อินไซต์โหรา

คอลัมน์ - อินไซด์โหรา
อินไซต์โหรา
27 มกราคม 2545
กองบรรณาธิการ
อินไซต์โหรา
การทำบุญทำทาน ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ถือว่าเป็นหน้าที่ของ ชาวพุทธ ที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณนับพันปี ชาวบ้านคนธรรมดาทำบุญไม่ เหมือนเจ้าใหญ่นายโต เวลาจะทำอะไรจะมีประชาชนสนใจ มีคนไปต้อนรับ เพื่อชมบุญบารมี เหมือนกับมีข่าว นายกฯ ทักษิน ชินวัตร จะไปทำพิธี สะเดาะเคราะห์เพื่อแก้ไขเศรษฐกิจของชาติบ้านเมือง ที่วัดศีรษะทอง อ.นครไชยศรี จ.นครปฐม
วัดศีรษะทอง เป็นวัดของหลวงพ่อน้อย ที่อพยพหนี คอมมิวนิสต์จากลาว และมาสร้างวัดให้กับชุมชนลาวได้พึ่งพิง วัดนี้ดังเรื่อง บูชาพระราหู ถวายของดำ 8 อย่าง จากการประชาสัมพันธ์ของหมอดูอรรถ วิโรจน์ ศรีตุลา และเคยนำคุณหญิงหลุยส์ไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์ เพื่อช่วยรัฐบาลยุคนายกฯ จิ๋ว จนทำให้ค่าเงินบาทร่วงทรูดทะราดมาแล้วเมื่อปี 2540 และยังแนะนำให้อุ้มช้างแก้เคล็ด ช้างเป็นตัวแทนพระราหู
พระราหู หรือดาวราหู เป็นดาวประเภทมารร้าย หรือดาว บาปเคราะห์ให้โทษ เป็นตัวคราสทำให้เกิดความมืด เช่น สุริยคราส จันทรคราส เกิดจากอิทธิพลดาวราหู
ราหู แสดงถึงความลุ่มหลง มัวเมา มีโมหะจริตเป็นเจ้าเรือน คนที่บูชาราหู มักจะถูกใส่ไคล้ป้ายสี ต้องคดีความ ถูกกลั่นแกล้ง ถูกเบียด บัง มีคนแอบอ้างทำให้เสียชื่อเสียง เกิดล้มละลาย ทำให้อับอาย
คนโบราณจึงกลัวพระราหู วัดกับพระ คือตัวแทนดาว พฤหัสบดี ใช้สีเหลือง จึงไม่ถูกกับดาวราหู ดาวอาทิตย์ หมายถึงผู้นำ เข้าใกล้ราหูจะถูกอม ภรรยาผู้นำคือดาวจันทร์ ก็ไม่ควรเข้าใกล้ราหู
ดาวราหูคือเลข 8 ใครที่พัวพันกับเลข 8 ราหูมักจะให้โทษ เช่น ประธานาธิบดีคนที่ 8 ของสหรัฐอเมริกา การเงินของประเทศตกต่ำเกือบ จะล้มละลาย จักรพรรดิญวนองค์ที่ 8 ถูกเนรเทศ พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8 ต้องสละราชบัลลังก์ และกษัตริย์รัชกาลที่ 8 แห่งรัตนโกสินทร์ถูกลอบปลง พระชนม์
โชคดีของประเทศที่นายกฯ ทักษิน ชินวัตร ออกมาปฏิเสธไม่ ไปทำพิธีบูชาพระราหูที่วัดศีรษะทอง เพราะนายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลหมาย เลข 1 ดาวอาทิตย์ ถ้าเข้าใกล้ราหูจะถูกคราส
นายกฯ ทักษิน พูดว่า ยึดหลักคำสอนพระพุทธเจ้า ทำกรรมดี ย่อมพบสิ่งที่ดี เป็นชาวพุทธจะไม่เชื่อเรื่องงมงาย แต่ก็ไม่ลบหลู่
ข่าวที่เกิดขึ้นมาจาก คุณเยาวเรศ ชินวัตร น้องสาวของนายกฯ ทักษิน จะครบรอบวันเกิดวันที่ 30 ม.ค. เป็นคนเกิดวันพุธกลางคืน จึงตกอยู่ใต้อิทธิพลของราหู เป็นคนชอบเรื่องไสยศาสตร์ ได้เคยบนบานพระ ราหูไว้ ขอให้ พ.ต.ท.ทักษิน ชินวัตร พี่ชาย และพรรคไทยรักไทยชนะการ เลือกตั้ง และขอให้นายกฯ หลุดจากคดีซุกหุ้น พอถึงวันเกิดปีนี้วันที่ 30 ม.ค. จึงได้ตั้งกองผ้าป่า โดยมีรัฐมนตรี ประชา มาลีนนท์ เป็นกรรมการร่วมอยู่ ด้วย จะไปทอดที่วัดศีรษะทอง และวันที่ 3 ก.พ.45 วัดจะมีงานประจำปี จะให้นายกฯ ทักษิน ไปยกฉัตรทางวัดจึงได้มีการประชาสัมพันธ์ติดป้ายแจก ใบปลิว เพื่อเชิญชวนให้ชาวบ้านไปทำบุญสะเดาะเคราะห์
เรื่องการทำพิธีกรรมไสยศาสตร์ เป็นกิจกรรมของพราหมณ์ เหตุที่มาผสมกับศาสนาพุทธเพราะพระอรหันต์หลายองค์มาจากพราหมณ์มา บวชเป็นพระ จึงได้นำไสยเวทย์มาใช้ แต่ก็เคยถูกพระพุทธเจ้าห้ามปราม
ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุทธ มีความใกล้เคียงกัน คือยึด หลักแนวทางโหราศาสตร์ คือนำเอาวิถีการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้ามา กำหนดฤกษ์ยามในการทำพิธี พุทธเจ้ายึดหลักธรรมะเป็นคำสอน ธรรมะคือ ธรรมชาติ คือการเรียนรู้จากโหราศาสตร์ คำว่าโหราศาสตร์ มาจากคำว่า “อะโห คือ กลางวัน ราตรี คือ กลางคืน” โดยยึดเอาธรรมชาติเป็นหลัก ในหนึ่งสัปดาห์มี 7 วัน ชื่อวันก็เอามาจากดาว 7 ดวงบนท้องฟ้าตั้งแต่ อาทิตย์ถึงเสาร์ จึงได้เกิดพระพุทธรูปปางต่างๆ ตามวัน ชาวพุทธจึงบูชาพระ ตามวันเกิด และการแก้ดวงชะตาเวลามีเคราะห์นั้นแก้ไม่ได้ แต่สามารสร้าง ความมั่นใจเพื่อเผชิญกับปัญหา คนมีทุกข์สมัยก่อนไปหาพระเพื่อปรึกษา ปัญหา โหรก็จะตรวจดวงดูว่า ดาวพระเคราะห์อะไรให้โทษ ก็จะแนะนำให้ เจ้าชะตาทำบุญทำกุศล เซ่นดาวเสาร์ให้โทษ ก็จะให้สร้างส้วมถวายวัดให้ พระสงฆ์ใช้ปลดถ่ายทุกข์ เหมือนเราสร้างสิ่งปลดทุกข์ ก็จะทำให้ทุกข์เบา บางลง ถ้าดาวเสาร์มีความหมายในเรื่องเกี่ยวกับความตาย ก็จะแนะนำให้ ไปบริจาคโลงศพ หรือทำบุญเกี่ยวกับฌาปนสถาน ทำบุญกับศพไม่มีญาติ นอกจากนี้ ก็มีการถวายสังฆทาน ปิดทองพระนครปรกก็จะบรรทาทุกข์ได้
ส่วนคนเกิดวันพุธกลางคืน อยู่ใต้อิทธิพลดาวราหู ก็จะบูชา พระพุทธปางป่าเลไลยก์ หรือไปทำบุญที่วัดป่าเลไลยก์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ความกังวลของมนุษย์เกิดจากจิตหวั่นไหว จิตคืออารมณ์หรือวิ ญญาณ คนที่มีปัญหาคิดมากจิตมักจะไม่มั่นคง ทำให้นอนไม่หลับขาดสมาธิ จึงมักจะถูกชักจูงไปในทางไม่ดีได้ง่าย เพราะขาดความมั่นใจ
นายกฯ ทักษิน ชินวัตร เป็นคนเกิดวันอังคาร ถ้าจะทำบุญ เพิ่มพลังให้กับตัวเอง ต้องไปทำบุญที่วัดโพธิ์ท่าเตียน มีพระพุทธรูปปาง ไสยาสน์ พระประจำวันของวันอังคาร ดาวอังคารกับดาวราหูเป็นดาวคู่ศัตรู กัน
ชื่อเยาวเรศ ถอดได้เลข 2816247 รวมได้เลข 30 ดาวอังคาร กับดาวมฤตยู บุคคลใต้อิทธิพลเลข 30 ความคิดมีแต่จะหดสั้น ไม่มองการ ไกล ประเภทถอยหลังเข้าคลอง แต่เลข 30 มีอิทธิพลทางใจที่จะครอบงำ เหนือบุคคลอื่น เลขดาวคู่นี้เป็นเลขบาปเคราะห์ ต้องระวังชีวิตที่รุ่งโรจน์อาจ จะล้มครืนลงมาได้ทันทีถ้าประมาทเหมือนวิมานทลาย
ชินวัตร ถอดได้เลข 2456434 รวมได้เลข 28 เลข 2 ดาวจันทร์ ถูกเลข 8 ดาวราหูคุมอยู่ข้างหลัง มักจะมีเรื่องทุกข์ใจแอบแฝงอยู่ ชีวิตมักจะมีเบื้องหลัง แสดงให้เห็นถึงความไม่ไว้วางใจผู้อื่น มีการขัดแย้ง ได้ง่าย และการประชันขันแข่งในการค้า ต้องระวังอันตรายจากการที่ไม่อยู่ ในระเบียบวินัย ทำให้วิถีชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่อย่างซ้ำซาก บ่งถึงความไม่แน่ นอนในอนาคต
เลข 28 บวกกันได้เลข 10 เป็นเลขกำลังดาวเสาร์ มีจิตใจเข้ม แข็ง ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย มักเกี่ยวพันกับคนต่าง ชาติ หรือไปผจญภัยในต่างแดน
ชื่อเลข 30 นามสกุลเลข 28 รวมได้เลข 58 เลข 5 ดาวพฤหัสบดี เลข 8 ดาวราหู เลขคู่นี้อยู่ร่วมกันทำให้หลงผิดได้ง่าย เห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เข้าลักษณะต้นตรงปลายคด ทำให้วิปริตเฉไฉออกนอกลู่นอกทาง โน้มเอียงไปทางเดียรถีย์ หลงผิดใน พิธีกรรมต่างๆ มากกว่าแก่นธรรมะ
ข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ประวัติศาสตร์ชุมชนลาวในหัวเมืองชั้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น.

รายละเอียด
ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ กับโครงการ “หนังสือชุดประเทศเพื่อนบ้านของไทยความรู้ของไทย…ด้วยคนไทยและเพื่อคนไทย” “พอคนลาวเดินขบวนมาในวันเปิดกีฬาซีเกมส์ไทยเราก็ร้องเฮ้ !! เชียร์กันใหญ่ เพราะรัก ถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้อง แต่บางทีไทยก็ชอบพูดดูถูก เวลาคนทำอะไรเชยๆ ว่าไอ้นี้มันเป็นลาว ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และเราน่าจะรู้จักเพื่อนบ้านของเราให้ดีขึ้นกว่านี้” ข้างต้นคือคำปรารภของ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักวิชาการชั้นนำด้านเอเชียอาคเนย์ศึกษาของไทย ในโอกาสที่ฝ่ายความสัมพันธ์ข้ามชาติและทางเลือกในการพัฒนา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ให้ทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือ “ชุดประเทศเพื่อนบ้านไทย” อันจะเป็นการเปิดมิติใหม่แห่งการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ ด้วยการคัดเลือกวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยมาตีพิมพ์เป็นชุดหนังสือวิชาการ ดร.ชาญวิทย์ ได้ให้สัม ภาษณ์เกี่ยวกับโครงการนี้ว่า ความเป็นมา งานจัดทำหนังสือชุดประเทศเพื่อนบ้านนี้เริ่มมาได้สักปีเศษ สืบเนื่องมาจากผมได้ทำบรรณานุกรมเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกียวโต และธรรมศาสตร์ จึงมีการผลักดันความคิดที่จะขยายการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้กว้างขึ้น ไม่จำกัดเฉพาะระหว่าง 2 ประเทศ คือ ไทยกับญี่ปุ่นเท่านั้น แต่เป็นไทย ญี่ปุ่น และประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย โดยที่ Professor Hayao fukui จากมหาวิทยาลัยเกียวโต รวมทั้ง Profes-sor Yoneo Ishii จากมหาวิทยาลัยโซเฟีย เป็นผู้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดขึ้น ผมจึงได้จัดทำบรรณานุกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย สกว. เป็นผู้จัดพิมพ์จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาโครงการหนังสือชุด ประเ ทศเพื่อนบ้านซึ่งคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของคนไทยจำนวน 100 กว่าเล่ม มาเหลือประมาณ 20 กว่าเล่ม โดยท่านอาจารย์บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา ผลักดันโครงการและให้ผมเป็นหัวหน้าโครงการทำงานนี้ โดยผมนำนักวิชาการมาเป็นทีม มี อ.กาญจนี ละอองศรี, อ.สีดา สอนสี อ.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ, อ.ธีระ นุชเปี่ยม, อ.สุเนตร ชุติทรานนท์ และ อ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
ปลุกเร้าองค์ความรู้ไทย สร้างสันติและความเข้าใจ เราเน้นการสร้างองค์ความรู้ของคนไทย ที่ผ่านมามีแต่การแปลหนังสือและงานวิชาการที่เขียนโดยชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นความสนับสนุนองค์ความรู้ไทย ที่ง่ายและเห็นเป็นกอบเป็นกำคือบรรดาวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่มีอยู่ ที่จุฬาฯ , ศิลปากรฯ,ประสานมิตร ฯลฯ ซึ่งเราจะได้ความรู้ที่สะท้อนมาจากความคิดของคนไทยเป็นการปลุกเร้าความสนใจทางด้านนี้เพราะผมว่าฐานความสนใจมีอยู่เดิมแล้วเช่น ไทยสนใจฟิลิปปินส์ เพราะคนไทยไปลงทุนมาก โดยมากเป็นธุรกิจโรงแรมและบริการ เราจึงควรสนใจมีอยู่เดิมแล้วเช่นไทยสนใจฟิลิปปินส์ เพราะคนไทยไปลงทุนมาก โดยมากเป็นธุรกิจโรงแรมและบริการ เราจึงควรสนใจรอบๆ บ้านของเรา การพังทลายของสหภาพโซเวียตความล้มเหลวของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม ทำให้เราเพิ่มความอยากรู้เกี่ยวกับเพื่อนบ้านมากขึ้น ความรู้เดิมของเรามีอคติเป็นความเข้าใจผิดเยอะ ในอดีตมองในแง่ปัญหาความมั่นคงเป็นหลัก ความปลอดภัยทางชายแดนและสิทธิ ซึ่งปัจจุบันมันเปลี่ยนไป เราจึงต้องการองค์ความรู้ใหม่ โครงการนี้คือจุดเริ่มต้นของการสร้างความรู้ที่มองโดยสายตาคนไทยทางด้านวิชาการ ซึ่งโครงการนี้ต่อไปจะเป็นโครงการใหญ่อื่น ๆ ได้ ไทยเราไม่มีศูนย์การศึกษาเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศที่เข้มแข็ง ทำให้เราจำเป็นต้องใช้เอกสารที่ผลิตจากต่างประเทศอยู่ เพื่ออ้างอิงและใช้เป็นเอกสารซึ่งเป็นเอกสารที่มีระดับ แต่การใช้เอกสารอ้างอิงต่างประเทศ ก็ต้องใช้สายตาและมุมมองของไทย แนวคิดวิเทศคดีศึกษาเกิดจากความรู้เพื่อใช้ประโยชน์การปกครองของตะวันตกที่ปกครองอาณานิคมของตน ในระยะหลังก็เป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจวิเทศคดีจึงบูมบทบาทช่วง ค.ศ. 1980 การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเราเองก็มีความคิดคล้ายเจ้าอาณานิคม และเพื่อประโยชน์ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ แต่ผมคิดว่าความต้องการความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นการสร้างให้เราเข้าใจและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ขจัดความเข้าใจผิดเช่นกรณีพม่ากับไทย หากไม่รู้จักกันให้ดีจะเป็นปัญหาใหญ่มาก แม้แรงผลักดันมาจากเศรษฐกิจ แต่ผมคิดว่าการศึกษาไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้น จะข้ามไปถึงการเข้าสู่ความรู้ที่ถูกต้อง ไม่ใช่เป็นความรู้ผิดๆ การติดต่อของไทยกับเพื่อนบ้านในอดีต เป็นการติดต่อผ่านเจ้าอาณานิคม ไม่ใช่ตัวคนชาตินั้นๆ เช่นในกรณีของรัชกาลที่ 5 ที่ท่านโปรดชวามากจนกระทั่งได้พระพุทธรูปจากบรมพุทโธจากชวามาเมืองไทยอยู่ในวัดพระแก้ว เพื่อนนักวิชาการชาวอินโดนีเซียของผมเคยกระเซ้าว่าอินโดนีเซียจะขอทวงคืนจากไทย เหมือนไทยไปทวงทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ เพราะเค้าถือว่าของที่เราได้มานั้นเป็นของที่ฮอลันดามาปล้นแล้วเอามาให้เรา วิเทศคดีศึกษา ศาสตร์ที่ควรสนับสนุน กรอบความคิดของคนไทยส่วนใหญ่นั้น มักคิดว่าโลกของตัวเองนั้นคือโลกของเมืองไทย ถ้านอกโลกของเมืองไทยนั้นคือ อเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น มันมองข้ามไปเลยจากกรุงเทพฯ ไปโตเกียว ไม่เห็นเวียงจันทร์ ไม่เห็นฮานอย วิวัฒนาการทางภูมิปัญญา ยังไม่มีพื้นที่ให้ประเทศเพื่อนบ้านผมคิดว่ามันเป็นกรอบความคิดที่แคบ โดยมากคนจะคิดว่าวิเทศคดีศึกษาเป็นศาสตร์ “จับฉ่าย” เป็น interdisciplinary แต่ที่มาเลเซียยอมรับและให้ปริญญากันแล้ว เมืองไทยยังไม่มี ยังไม่ได้รับการยอมรับ ผมคิดว่ามันอาจเป็นเหตุผลทางวิชาการว่า เศรษฐศาสตร์คือ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คือ รัฐศาสตร์ ไม่มองวิเคราะห์เป็นองค์รวมไม่มองว่าประเทศเป็นองค์รวม มีการพูดถึงเยอะว่าเราต้องมีการรวมสาขาวิชา เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม แต่พอปฏิบัติจริง มันทำไม่ได้ ผมจึงว่าวิเทศคดีศึกษาในประเทศเรานั้น ควรมีการสนับสนุนมากกว่านี้
ยกระดับนักวิชาการไทย ผลผลิตของสถาบันไทย โครงการหนังสือนี้ สร้างองค์ความรู้ที่มีรากเหง้าจากความเป็นไทย เรามีการสนับสนุนคนระดับสูง เป็น ดร.จบจากเมืองนอกมากแล้ว แต่ตอนนี้เราสนับสนุนคนที่เป็นผลิตผลในไทย ให้เป็นการกระตุ้นและจุดประกายให้คนเหล่านี้ และหวังว่าจะเป็นการยกระดับให้งานวิชาการไทยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตามโครงการนี้เป็นการทดลองและนำร่องหรือ pilot project ก่อน แต่ถ้าเราจะออกทีละเล่มก็ไม่มีผลอะไร จึงจะออกมาเป็นชุดใหญ่เลย เนื้อหาจะหนักไปทางประวัติศาสตร์ ซึ่งผมคิดว่าดี เราเริ่มต้นตรงที่ฐานของอดีตก่อน แล้วก้าวไปสู่สิ่งอื่น งานนี้ขึ้นกับกลุ่มทีมงานว่าจะให้มันสืบสานยาวนานโดยตลอดหรือไม่ ไม่ใช่บูมทีเดียวแล้วหาย ผมหวังว่า คนกลุ่มนี้จะทำต่อไป หาทุนต่อ ริเริ่มสิ่งดี ๆ ต่อไปโดย สกว. ก็ได้เริ่มสิ่งนี้ให้แล้ว ซึ่งผมคิดว่ามีคุณค่าและเป็นประโยชน์มหาศาลแก่สังคมไทยต่อไป ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ได้ทิ้งท้ายว่าโครงการ “หนังสือชุดประเทศเพื่อนบ้านของไทย” นี้ เป็นความหวังอันใหม่ ในอันที่จะสร้างบรรยากาศให้กลุ่มต่างๆ ในระดับอุดมศึกษาของไทย หันมาสนใจวิเทศคดีศึกษามากขึ้น และผลสำเร็จในอนาคตที่ไม่ไกลนักนี้จะเป็นสมบัติทางความคิดและทรัพยากรทางความรู้ที่เป็นของไทย ด้วยคนไทย และเพื่อนคนไทยอย่างแท้จริง ผลการประเมินเพื่อเลือกสรรวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ที่ให้แก้ไขรูปแบบจากวิทยานิพนธ์เป็นหนังสือ (15 เรื่อง) 1.ชวลีย์ ณ ถลาง. การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความสัมพันธ์ของหัวเมืองประเทศราชฝ่ายเหนือ และฝ่ายใต้กับรัฐบาลไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.จฬ.2521. 2.ระยับ กาญจนะวงศ์. บทบาทเจ้าเมืองพระตะบองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2547-2499 มศก. 2322. 3.สุพัฒศรี วรสายัณห์. ปัญหามณฑลบูรพา ระหว่างปี พ.ศ. 2435-2449. มศว. 2520 4.บังอร ปิยะพันธุ์. ประวัติศาสตร์ชุมชนลาวในหัวเมืองชั้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น. มศก.2529 5.นคร พันธุ์ณรงค์. การเจรจาและข้อตกลงระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลอังกฤษเกี่ยวกับหัวเมืองชายแดนลานนาไทยและพม่า สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. มศว. 2516. 6.เสาวภาคย์ เตชะสาย. นโยบายต่อกลุ่มประเทศดินโดจีนในสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน. มธ. 2534. 7.อรอนงค์ น้อยวงศ์. นโยบายต่างประเทศไทยต่อปัญหากัมพูชาสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์. จฬ. 2535 8.ทวีเกียรติ เจนประจักษ์. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับข้อพิพาทเขตแดนไทย – ลาว. มธ. 2523. 9.ชนิดา ตั้งถาวรสิริกุล. ลวดลายผ้า สื่อสัญญาลักษณ์ของลาวเวียง(จันท์)มธ. 2536. 10.สมพิศ ศิริประชัย. สังคมชาวนาเวียดนามสมัยจารีตตั้งแต่กบฏไตเซินถึงรัชกาลจักรพรรดิมินห์หม่าง ค.ศ. 1771 – 1840. มศก. 2532. 11.กรรณิการ์ จุฬามาศ สุมาลี. ชาวยะวาในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2445 – 2492. จฬ. 2527. 12.กรรณิการ์ สาตรปรุง. โลกทัศน์ทางการเมืองของชนชั้นนำในสมัยรัชกาลที่ 1 ศึกษาจากเรื่องราชาธิราช สามก๊ก และไซฮั่น. จฬ.2535. 13.ศิริพร สมัครสโมสร. การตกเป็นอาณานิคมอังกฤษของบรูไนในคริสตศตวรรษที่19. มศก. 2529. 14.ณัชชา เลาะศิรินาถ. การสลายตัวของรัฐแบบจารีตในลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง สิบสองพันนา พ.ศ. 2369-2437. จฬ. 2526. 15.ประทุม น้อยวัน. บทบาทและอิทธิพลของลัทธิขงจื๊อที่มีต่อพัฒนาการทางเมือง และวัฒนธรรมของเวียดนามในสมัยจารีต. มศก.2529. นอกจากนี้ ยังมีวิทยานิพนธ์ที่ให้แก้ทั้งรูปแบบและเนื้อหา จำนวน 11 เรื่อง และวิทยานิพนธ์ที่ให้มี reader พิจารณาอีก 11 เรื่อง